Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Energia i aigua

Energia i aigua

 

Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Energia i aigua
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Codi: CFPS EAA0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per avaluar l'eficiència de les instal·lacions d'energia i d'aigua en edificis, configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar-ne el muntatge i el manteniment amb seguretat, qualitat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Equips i Instal·lacions Tèrmiques (231 hores)
 • Processos de Muntatge d'Instal·lacions (231 hores)
 • Representació Gràfica d'Instal·lacions (132 hores)
 • Eficiència Energètica d'Instal·lacions (198 hores)
 • Certificació Energètica d'Edificis (198 hores)
 • Gestió Eficient de l'Aigua en l'Edificació (66 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions Solars Tèrmiques (132 hores)
 • Gestió del Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Tèrmiques (132 hores)
 • Promoció de l'Ús Eficient de l'Energia i l'Aigua (66 hores)
 • Projecte d'Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica d'eficiència energètica d'edificis,
 • ajudant o ajudanta de processos de certificació energètica d'edificis,
 • tècnic o tècnica comercial d'instal·lacions solars,
 • responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques,
 • responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques,
 • gestor o gestora d'energia i
 • promotor o promotora de programes d'eficiència energètica.