Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Energia i aigua

Energia i aigua

 

Energies Renovables

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Energia i aigua
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Energies Renovables
Codi: CFPS EAC0

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l'operació i manteniment de parcs i instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Elèctrics en Centrals (165 hores)
 • Subestacions Elèctriques (132 hores)
 • Telecontrol i Automatismes (198 hores)
 • Prevenció de Riscos Elèctrics (66 hores)
 • Sistemes d'Energies Renovables (165 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques (99 hores)
 • Gestió del Muntatge d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques (132 hores)
 • Gestió del Muntatge de Parcs Eòlics (132 hores)
 • Operació i Manteniment de Parcs Eòlics (198 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte d'Energies Renovables (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques;
 • responsable de muntatge de parcs eòlics;
 • responsable de muntatge d'aerogeneradors;
 • especialista muntador d'aerogeneradors;
 • especialista en manteniment de parcs eòlics;
 • promotor o promotora d'instal·lacions solars;
 • projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques;
 • muntador i operador o muntadora i operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques;
 • encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques;
 • encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques;
 • operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.