Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

 

Electromedicina Clínica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic/a superior en Electromedicina Clínica
Codi: CFPS EEE0

Aquests estudis capaciten per gestionar i fer el muntatge i manteniment d'instal·lacions, sistemes i equips d’electromedicina clínica, considerant les recomanacions del fabricant, els requeriments de qualitat i seguretat i la normativa vigent d’aplicació.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes de Radiodiagnòstic, Radioteràpia i Imatge Mèdica (198 hores)
 • Sistemes de Monitoratge, Registre i Cures Crítiques (231 hores)
 • Sistemes de Laboratori i Hemodiàlisi (99 hores)
 • Sistemes de Rehabilitació i Proves Funcionals (99 hores)
 • Planificació de l'Adquisició de Sistemes d'Electromedicina (132 hores)
 • Gestió del Muntatge i Manteniment de Sistemes d'Electromedicina (99 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques (99 hores)
 • Sistemes Electromecànics i de Fluids (66 hores)
 • Sistemes Electrònics i Fotònics (264 hores)
 • Tecnologia Sanitària en l'Àmbit Clínic (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte d'Electromedicina clínica (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina;
 • coordinador i supervisor o coordinadora i supervisora de manteniment de sistemes d'electromedicina;
 • especialista d'aplicacions electromèdiques;
 • especialista de producte de sistemes d'electromedicina;
 • assessor tècnic o assessora tècnica de sistemes d'electromedicina;
 • tècnic o tècnica en electrònica, especialitzat en electromedicina;
 • instal·lador i reparador o instal·ladora i reparadora en electromedicina.