Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

 

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d'Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del Vaixell

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d'Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del Vaixell
Codi: CFPS EEA1

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i de les instal·lacions elèctriques-electròniques i de comunicacions dels vaixells. També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions dels edificis i del vaixell, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació del medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Elèctriques (132 hores)
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques (132 hores)
 • Configuració d’Instal·lacions Elèctriques (132 hores)
 • Configuració d’Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques (165 hores)
 • Documentació Tècnica en Instal·lacions Elèctriques (99 hores)
 • Desenvolupament de Xarxes Elèctriques i Centres de Transformació (99 hores)
 • Gestió del Muntatge i del Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques (66 hores)
 • Processos en Instal·lacions d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (99 hores)
 • Sistemes i Circuits Elèctrics (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (66 hores)
 • Projecte de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques del Vaixell (198 hores)
 • Sistemes de Comunicacions i d’Ajut a la Navegació (99 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de taller de sistemes elèctrics-electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Tècnic en sistemes i equips de generació, acumulació i consum d'energia elèctrica del vaixell.
 • Tècnic de sistemes electrònics (de navegació, instrumentació i posicionament, confortabilitat i oci, comunicació, auxili i seguretat marítima) en embarcacions esportives i d'esbarjo.
 • Tècnic en projectes electrotècnics.
 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis, locals especials i d'enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació.
 • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Personal tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades i d'enllumenat exterior.
 • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis.
 • Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Personal gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.