Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

 

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
Codi: CFPS EED0

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE).

 • Configuració d'Infraestructures de Sistemes de Telecomunicacions (99 hores)
 • Elements de Sistemes de Telecomunicacions (132 hores)
 • Sistemes Informàtics i Xarxes Locals (198 hores)
 • Tècniques i Processos en Infraestructures de Telecomunicacions (132 hores)
 • Sistemes de Producció Audiovisual (165 hores)
 • Xarxes Telemàtiques (165 hores)
 • Sistemes de Radiocomunicacions (99 hores)
 • Sistemes Integrats i Llar Digital (99 hores)
 • Gestió de Projectes d'Instal·lacions de Telecomunicacions (99 hores)
 • Sistemes de Telefonia Fixa i Mòbil (132 hores)
 • Projecte de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (66 hores)
 • Fonaments de Programació (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis;
 • especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació;
 • cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços;
 • especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics.

Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.