Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

 

Organització i Control d'Obres de Construcció

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Edificació i obra civil
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic/a superior en Organització i Control d'Obres de Construcció
Codi: CFPS EOC0

Aquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil, gestionant recursos, coordinant talls i controlant unitats d'obra realitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, la planificació de l'obra, les instruccions rebudes, la normativa aplicable i les condicions que s'estableixen en matèria de qualitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquests estudis substitueixen el cicle realització i plans d'obres (LOGSE).

 • Amidaments i Valoracions de Construcció (99 hores)
 • Replantejaments de Construcció (99 hores)
 • Planificació de Construcció (132 hores)
 • Documentació de Projectes i Obres de Construcció (99 hores)
 • Processos Constructius en Edificació (132 hores)
 • Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)
 • Control d'Estructures de Construcció (132 hores)
 • Control d'Execució en Obres d'Edificació (132 hores)
 • Control d'Execució en Obra Civil (132 hores)
 • Rehabilitació i Conservació d'Obres de Construcció (132 hores)
 • Estructures de Construcció (132 hores)
 • Projecte d'Organització i Control d'Obres de Construcció (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • encarregat o encarregada i cap d'equip en obres estructurals de la construcció;
 • encarregat o encarregada d'obres d'edificació, en general;
 • encarregat o encarregada d'obres de rehabilitació i reforma en edificació;
 • cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadors en acabats d'edificis;
 • capatàs o capatassa en construcció d'edificis;
 • encarregat o encarregada d'obra civil en general;
 • encarregat o encarregada de moviment de terres;
 • encarregat o encarregada de ferms i paviments;
 • encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions i canalitzacions;
 • ajudant de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant de planificador o planificadora;
 • ajudant de tècnic o tècnica de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental;
 • especialista en replanteigs.