Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

 

Projectes d'Obra Civil, perfil professional d'Ús d'Aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Edificació i obra civil
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Projectes d'Obra Civil, perfil professional d'Ús d'Aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
Codi: CFPS EOA2

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori; fer aixecaments i replantejaments d'obres de construcció; fer operacions amb aplicacions de sistemes d'informació geogràfica, i elaborar la documentació modificada de projectes segons el resultat final de l'obra i gestionar-ne el control documental, integrant els projectes finals a sistemes d'informació geogràfica i respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Representacions de Construcció (198 hores)
 • Amidaments i Valoracions de Construcció (99 hores)
 • Replanteigs de Construcció (99 hores)
 • Planificació de Construcció (99 hores)
 • Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)
 • Aixecaments Topogràfics (165 hores)
 • Desenvolupament de Projectes Urbanístics (132 hores)
 • Desenvolupament de Projectes d’Obres Lineals (99 hores)
 • Estructures de Construcció (99 hores)
 • Urbanisme i Obra Civil (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte en Obra Civil (33 hores)
 • Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)
 • Documents d’Obra i Integració en SIG (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista de carreteres;
 • delineant projectista d'urbanització;
 • delineant d'obra civil;
 • delineant de serveis urbans;
 • delineant de topografia;
 • pràctic o pràctica en topografia;
 • especialista en aixecament de terrenys;
 • especialista en aixecament de construccions;
 • especialista en replantejaments;
 • tècnic o tècnica d'aparells;
 • tècnic o tècnica en ús i manteniment de sistemes d'informació geogràfica;
 • maquetista de construccions;
 • ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;
 • ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental, i 
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.