Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

 

Projectes d'Obra Civil

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Edificació i obra civil
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Projectes d'Obra Civil
Codi: CFPS EOA0

Aquests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'obra civil i d'ordenació del territori, realitzar aixecaments i replantejaments d'obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE).

 • Representacions de Construcció (231 hores)
 • Amidaments i Valoracions de Construcció (99 hores)
 • Replanteig de Construcció (99 hores)
 • Planificació de Construcció (132 hores)
 • Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)
 • Aixecaments Topogràfics (165 hores)
 • Desenvolupament de Projectes Urbanístics (198 hores)
 • Desenvolupament de Projectes d'Obres Lineals (132 hores)
 • Estructures de Construcció (132 hores)
 • Urbanismes i Obra Civil (165 hores)
 • Projecte en Obra Civil (33 hores)
 • Formació i Orientació Laboral  (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista de carreteres;
 • delineant projectista d'urbanització;
 • delineant d'obra civil;
 • delineant de serveis urbans;
 • pràctic en topografia;
 • especialista en aixecament de terrenys;
 • especialista en aixecament de construccions;
 • especialista en replantejaments;
 • tècnic o tècnica d'aparells;
 • delineant de topografia;
 • ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica;
 • ajudant o ajudanta de planificador;
 • ajudant o ajudanta de tècnic de control de costos;
 • tècnic o tècnica de control documental;
 • maquetista de construcció;
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.