Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Comerç i màrqueting

Comerç i màrqueting

 

Màrqueting i Publicitat, perfil professional Promoció Turística

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Màrqueting i Publicitat, perfil professional Promoció Turística
Codi: CFPS CMD2

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els material publipromocionals necessaris. Aquesta capacitat es  complementa amb l’especialització en promoció turística.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)
 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació (99 hores)
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa (105 hores)
 • Investigació Comercial (88 hores)
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial (66 hores)
 • Llançament de Productes i Serveis (132 hores)
 • Màrqueting Digital (109 hores)
 • Mitjans i Suports de Comunicació (55 hores)
 • Polítiques de Màrqueting (105 hores)
 • Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments de Màrqueting (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)
 • Procediments de Recepció (66 hores)
 • Estructura del Mercat Turístic (99 hores)
 • Recursos Turístics (99 hores)
 • Segona Llengua per a la Promoció Turística (99 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Assistent/a del cap de producte
 • Tècnic/a de màrqueting
 • Tècnic/a en publicitat
 • Tècnic/a en relacions públiques
 • Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
 • Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
 • Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
 • Tècnic/a en treballs de camp
 • Inspector/a d'enquestadors
 • Agent d'enquestes i censos
 • Codificador/a de dades per a investigacions de mercats
 • Responsable de promocions de punt de venda
 • Especialista en implantació d'espais comercials
 •  Especialista en publicitat i promoció turística
 •