Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Comerç i màrqueting

Comerç i màrqueting

 

Màrqueting i Publicitat

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Màrqueting i Publicitat
Codi: CFPS CMD0

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)
 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació (132 hores)
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa (132 hores)
 • Investigació Comercial (132 hores)
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial (66 hores)
 • Llançament de Productes i Serveis (165 hores)
 • Màrqueting Digital (165 hores)
 • Mitjans i Suports de Comunicació (99 hores)
 • Polítiques de Màrqueting (165 hores)
 • Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments de Màrqueting (165 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • assistent o assistenta del cap de producte;
 • tècnic o tècnica de màrqueting;
 • tècnic o tècnica en publicitat;
 • tècnic o tècnica en relacions públiques;
 • organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació;
 • auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;
 • controlador o controladora d'emissió en mitjans de comunicació;
 • tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;
 • tècnic o tècnica en treballs de camp;
 • inspector o inspectora d'enquestadors;
 • agent d'enquestes i censos;
 • codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats;
 • responsable de promocions punt de venda;
 • especialista en implantació d'espais comercials.