Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Comerç i màrqueting

Comerç i màrqueting

 

Transport i Logística

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 • Entorn: Econòmic i empresarial
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Transport i Logística
Codi: CFPS CMC0

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del transport (LOGSE).

 • Comercialització del Transport i la Logística (99 hores)
 • Gestió Administrativa del Transport i la Logística (132 hores)
 • Gestió Administrativa del Comerç Internacional (231 hores)
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa (132 hores)
 • Logística d'Emmagatzemament (132 hores)
 • Logística d'Aprovisionament (99 hores)
 • Organització del Transport de Mercaderies (99 hores)
 • Organització del Transport de Viatgers (66 hores)
 • Transport Internacional de Mercaderies (132 hores)
 • Organització d'altres Serveis de Transport (99 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona Llengua Estrangera (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte de Transport i Logística (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera;
 • cap d'operacions;
 • gerent de l'empresa de transport;
 • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera;
 • cap d'estació d'autobusos;
 • gestor o gestora de transport per carretera;
 • comercial de serveis de transport per carretera;
 • gerent d'empreses de transport per carretera;
 • cap de circulació;
 • agent de transports;
 • agent de càrrega;
 • comercial de serveis de transport;
 • operador o operadora de transport porta a porta;
 • transitari o transitària;
 • consignatari o consignatària de vaixells;
 • operador logístic o operadora logística;
 • cap de magatzem;
 • tècnic o tècnica en logística del transport;
 • coordinador o coordinadora logística;
 • tècnic o tècnica en logística inversa.