Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Comerç i màrqueting

Comerç i màrqueting

 

Comerç Internacional

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 • Entorn: Econòmic i empresarial
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Comerç Internacional
Codi: CFPS CMB0

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç internacional (LOGSE).

 • Transport Internacional de Mercaderies (132 hores)
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa (132 hores)
 • Logística d'Emmagatzematge (132 hores)
 • Gestió Administrativa del Comerç Internacional (231 hores)
 • Sistema d'Informació de Mercats (99 hores)
 • Màrqueting Internacional (99 hores)
 • Negociació Internacional (99 hores)
 • Finançament Internacional (132 hores)
 • Mitjans de Pagament Internacionals (99 hores)
 • Comerç Digital Internacional (66 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona Llengua Estrangera (132 hores)
 • Projecte de Comerç Internacional (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en comerç exterior;
 • tècnic o tècnica d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores;
 • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional;
 • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional;
 • agent de comerç internacional;
 • tècnic o tècnica de màrqueting internacional;
 • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional;
 • tècnic o tècnica de venda internacional;
 • assistent o assistenta al departament d'operacions comercials internacionals;
 • transitari o transitària;
 • consignatari o consignatària de vaixells;
 • operador logístic o operadora logística;
 • cap de magatzem;
 • tècnic o tècnica en logística del transport;
 • coordinador logístic o coordinadora logística;
 • tècnic o tècnica en logística inversa.