Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Arts gràfiques

Arts gràfiques

 

Disseny i Gestió de la Producció Gràfica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Arts gràfiques
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
Codi: CFPS AFB0

Aquests estudis capaciten per dissenyar i desenvolupar projectes gràfics; elaborar pressupostos; gestionar i supervisar la producció, i controlar el magatzem de materials i l'expedició del producte al client, d'acord amb la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
 
Aquest estudi substitueix el cicle Producció en indústries d'arts gràfiques (LOGSE).
 • Materials de Producció Gràfica (132 hores)
 • Organització dels Processos de Preimpressió Digital (264 hores)
 • Disseny de Productes Gràfics (231 hores)
 • Gestió de la Producció en la Indústria Gràfica (132 hores)
 • Gestió del Color (99 hores)
 • Organització dels Processos d'Impressió Gràfica (231 hores)
 • Organització dels Processos de Postimpressió, Transformació i Acabats (165 hores)
 • Comercialització de Productes Gràfics i Atenció al Client (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral  (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • dissenyador gràfic o dissenyadora gràfica;
 • tècnic o tècnica en preimpressió;
 • tècnic o tècnica en impressió;
 • tècnic o tècnica en enquadernació industrial;
 • tècnic o tècnica en processos de transformació de paper, cartró i altres suports gràfics;
 • verificador o verificadora de productes acabats de paper i cartró;
 • tècnic o tècnica en gestió del color en indústries gràfiques;
 • ajudant de producció en indústries gràfiques;
 • pressupostador o pressupostadora d'indústries gràfiques, i
 • tècnic o tècnica d'oficina tècnica en indústries gràfiques.