Accés al contingut Accés al menú de la secció

Agrària

 

Producció Agroecològica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Agrària
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Producció Agroecològica
Codi: CFPM AR20

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotacions ramaderes (LOGSE).

 • Fonaments Agronòmics (198 hores)
 • Fonaments Zootècnics (132 hores)
 • Implantació de Cultius Ecològics (132 hores)    
 • Taller i Equips de Tracció (132 hores)    
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles (99 hores)
 • Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)
 • Producció Vegetal Ecològica (132 hores)
 • Producció Ramadera Ecològica (165 hores)    
 • Maneig Sanitari de l'Agrosistema (132 hores)    
 • Comercialització de Productes Agroecològics (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)    
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)    
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica;
 • agricultor ecològic o agricultora ecològica;
 • criador o criadora de bestiar ecològic;
 • avicultor ecològic o avicultora ecològica;
 • apicultor ecològic o apicultora ecològica;
 • productor o productora de llet ecològica i/o d'ous ecològics;
 • planterista ecològic, i
 • operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.