Accés al contingut Accés al menú de la secció

Agrària

 

Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Agrària
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
Codi: CFPS ARC0

Aquests estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Organització i Control de la Reproducció i Cria
 • Gestió de la Producció Animal
 • Gestió de la Recria de Cavalls
 • Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d'Èquids
 • Maquinària i Instal·lacions Ramaderes
 • Sanejament Ramader
 • Assistència a l'Atenció Veterinària
 • Bioseguretat
 • Gestió de Centres Veterinaris
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
 • Formació en Centres de Treball

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • encarregat o encarregada d'explotació ramadera, en general;
 • responsable de la producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o d'altres associacions de ramaders;
 • responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes;
 • responsable en empreses de serveis relacionats amb la producció ramadera;
 • responsable d'inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen;
 • encarregat o encarregada de màquines i equips ramaders;
 • responsable i gestor o gestora de ramaderies equines;
 • assessor o assessora i supervisor o supervisora per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia);
 • responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí;
 • responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs d'equitació.
 • responsable del maneig, de les cures i de l'administració de teràpies en centres de pupil·latge, descans i recuperació de bestiar equí;
 • integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí;
 • responsable d'empreses de servei relacionades amb el sector equí;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en facultats i centres d'investigació animal;
 • visitador o visitadora de productes de veterinària;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en equips veterinaris especialitzats en animals de granja i producció;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en explotacions ramaderes;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en agrupacions de defensa sanitària;
 • ajudant o ajudanta de veterinària en associacions de productors i
 • ajudant o ajudanta de veterinària en empreses del sector agroalimentari, i empreses de serveis a la ramaderia.