Accés al contingut Accés al menú de la secció

Agrària

 

Paisatgisme i Medi Rural

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Agrària
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Paisatgisme i Medi Rural
Codi: CFPS ARB0

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Botànica Agronòmica (99 hores)
 • Gestió i Organització del Viver (198 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Topografia Agrària (99 hores)
 • Maquinària i Instal·lacions Agroforestals (165 hores)
 • Planificació de Cultius (165 hores)
 • Gestió de Cultius (165 hores)
 • Disseny de Jardins i Restauració del Paisatge (198 hores)
 • Conservació de Jardins i Gespes  Esportives (198 hores)
 • Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  tècnic o tècnica en jardineria;
 • dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte;
 • encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes;
 • encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural);
 • treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge;
 • encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge;
 • encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria;
 • encarregat o encarregada o capatàs agrícola;
 • gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica);
 • responsable de magatzem agrícola;
 • responsable d'equips de tractaments terrestres;
 • encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins;
 • encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics;
 • encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver;
 • encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;
 • encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
 • encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba;
 • encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors.