Accés al contingut Accés al menú de la secció

Agrària

 

Gestió Forestal i del Medi Natural

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Agrària
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
Codi: CFPS ARA0

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, i aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (LOGSE). 

 • Topografia Agrària (99 hores)
 • Maquinària i Instal·lacions Agroforestals (165 hores)
 • Gestió dels Aprofitaments del Medi Forestal (165 hores)
 • Gestió i Organització del Viver Forestal (132 hores)
 • Gestió Cinegètica (66 hores)
 • Gestió de la Pesca Continental (66 hores)
 • Gestió de Forests (198 hores)
 • Gestió de la Conservació del Medi Natural (132 hores)
 • Defensa contra Incendis Forestals (66 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Botànica Agronòmica (99 hores)
 • Tècniques d'Educació Ambiental (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Gestió Forestal i Conservació del Medi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals;
 • encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra    plagues i malalties forestals;
 • pràctic o pràctica en treballs de topografia;
 • encarregat o encarregada o capatàs o capatassa forestal;
 • encarregat o encarregada de vivers, en general;
 • encarregat o encarregada de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles;
 • encarregat o encarregada de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques;
 • treballador especialitzat o treballadora especialitzada en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores;
 • gestor cinegètic o gestora cinegètica;
 • coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural;
 • encarregat o encarregada d'empreses de turisme cinegètic i piscícola;
 • agent forestal o similar;
 • guarda d'espais naturals.