Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Administració i gestió

Administració i gestió

 

Assistència a la Direcció

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Administració i gestió
 • Entorn: Administració i oficina
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Assistència a la Direcció
Codi: CFPS AGA0

Aquests estudis capaciten per assistir a la direcció i a d'altres departaments en les activitats d'organització, representació de l'entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

Aquest estudi substitueix el cicle Secretariat (LOGSE).

 • Comunicació i Atenció al Client (132 hores)
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (132 hores)
 • Procés Integral de l'Activitat Comercial (264 hores)
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i Procés de la Informació (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona Llengua Estrangera (132 hores)
 • Protocol Empresarial (165 hores)
 • Organització d'Esdeveniments Empresarials (198 hores)
 • Gestió Avançada de la Informació (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte d'Assistència a la Direcció (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta a la direcció;
 • assistent o assistenta personal;
 • secretari o secretària de direcció;
 • assistent o assistenta de despatxos i oficines;
 • assistent jurídic o assistenta jurídica;
 • assistent o assistenta en departaments de recursos humans;
 • administratius en les administracions i organismes públics.