Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Ensenyaments esportius  > Modalitats  > Piragüisme

Piragüisme

 

Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Piragüisme
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves
Codi: TEGM PI30

El piragüisme recreatiu guia en aigües braves és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.370 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de piragüisme.

El cicle final capacita per dinamitzar i conduir persones i/o grups per itineraris en aigües braves de fins a grau IV utilitzant embarcacions propulsades per pales o aletes; programar, dirigir i dinamitzar el perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves; dissenyar itineraris de navegació en aigües braves; organitzar la seguretat i intervenir en accidents o situacions de risc o emergència en aigües braves; gestionar recursos necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació i organització d'activitats, competicions i esdeveniments diversos; tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat.

Té una durada de 920 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en piragüisme en aigües braves.

El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social, i el bloc l'específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el piragüisme, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòdul del bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòdul del bloc específic (250 hores)

 • Tècnica en Aigües Braves
 • Tècnica en Aigües Tranquil·les
 • Tècnica de Caiac de Mar
 • Tècnica de Caiacpolo
 • Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Piragüisme
 • Formació Pràctica

Cicle final (920 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòdul del bloc comú (180 hores)

 • Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l'Entrenament Esportiu(70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòdul del bloc específic (500 hores)

 • Escola de Piragüisme
 • Piragüisme Adaptat
 • Perfeccionament Tècnic en Caiac
 • Perfeccionament Tècnic en Bot i Hidrotrineu
 • Expedició Logística i Materials
 • Seguretat en Itineraris Guiats
 • Formació Pràctica

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat el curs específic per l'accés als cicles formatius de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d'accés al cicle inicial de piragüisme.

Per accedir al cicle final cal superar la prova específica d'accés al cicle final de grau mitjà de piragüisme recreatiu en aigües braves i acreditar haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

Tr?mits

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

 • la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final de piragüisme recreatiu guia en aigües braves (si s¡ha superat la prova específica d'accés al cicle final de piragüisme recreatiu guia en aigües braves) i
 • al món laboral.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives (cal superar la prova d'accés o tenir el títol de batxillerat),
 • al batxillerat (les matèries optatives queden convalidades) i
 • al món laboral, en feines relacionades amb la conducció, programació, adaptació, dinamització i direcció del perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves, el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües braves, l'organització de la seguretat i d'intervenció en accidents o situacions de risc o emergències en aigües braves, organització d'activitats, de competicions i esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els marges de seguretat requerits; la direcció tècnica d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de piragüisme en aigües braves, en aigües tranquil·les, en rafting, en hidrotrineu i en caiac.

Normativa

 • Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en piragüisme en aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme en aigües tranquil·les i piragüisme recreatiu en aigües braves i es fixen el seus currículums bàsics i els requisits d'accés. (BOE núm. 282, de 25.11.2015)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats