Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Ensenyaments esportius  > Convalidacions d'ensenyaments esportius
 

Convalidació d'ensenyaments esportius


Ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

Convalidacions d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títol oficials en l'àmbit de l'activitat física i l'esport amb els títols de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

Si s'acredita el títol o els títols establerts a la normativa, les convalidacions s'apliquen, un cop feta la matricula, en el centre corresponent; si s'acrediten títols no establertes a la normativa cal presentar al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el formulari de sol·licitud acompanyat dels documents següents: 

  • fotocòpia del document d'identitat o equivalent
  • fotocòpia compulsada del full de matrícula en un centre autoritzat
  • fotocòpia compulsada del títol aportat i
  • certificat del programa o els programes aportats i les matèries superades.

 

  • Ordre ECI/3830/2005, de 18 de novembre,  

    per la qual es modifica l'Ordre ECI / 3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius establides pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com l'Ordre ECI / 3341/2004, de 8 d'octubre, que completa aquella (BOE núm. 294, de 09.12.2005)

Diplomes o certificats d'entrenador expedits per una federació esportiva o per l'Escola Catalana de l'Esport

S'han establert convalidacions, homologacions i equivalències professionals dels diplomes o certificats d'entrenador expedits per les federacions esportives o l'Escola Catalana de l'Esport amb els títols de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

L'homologació atorga la mateixa validesa acadèmica als estudis anteriors i a les titulacons d'ensenyaments d'esports i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol.

La convalidació atorga el reconeixement de determinats blocs o mòduls del currículum dels estudis anteriors amb les titulacions d'ensenyaments d'esports. És requisit previ la matrícula als ensenyaments pels quals es fa la sol·licitud.

L'equivalència comporta, a efectes professionals, el reconeixement d'igualtat, per a l'accés a llocs de treball públics i privats entre els estudis anteriors i les titulacions d'ensenyaments d'esports. Exclou els efectes acadèmics i la competència docent en els centres que imparteixen aquests ensenyaments.

En aquests casos cal fer la sol·licitud al Ministeri d'Educació i Ciència, a través del Consell Superior d'Esports.

Formulari de sol·licitud (si s'acrediten diplomes o certificats d'entrenador esportiu obtinguts en superar formacions impartides abans de l'any 2000 o diplomes o certificats autoritzats per la Secretaria General de l'Esport i obtinguts en superar formacions després de l'any 1999). En el formulari s'indica els documents que cal presentar.

  • Ordre ECD/189/2004, de 21 de gener,  

    per la qual es regula el procediment de tramitació dels expedients d'homologació, convalidació i equivalència a efectes professionals, de les formacions d'entrenadors esportius, pels ensenyaments esportius de règim especial, a als efectes del que preveu l'article 42 del Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre (BOE núm. 32, de 06.02.2004).

Bloc comú promogut per l'Escola Catalana de l'Esport

Convalidació del bloc comú promogut per l'Escola Catalana de l'Esport entre els anys 1989 i 1999 amb els ensenyaments d'esport d'acord amb la normativa.


Data d'actualització: 27.04.2017