Accés al contingut Accés al menú de la secció

Espanyol per a estrangers

 • Ensenyament: Ensenyaments d'idiomes a les EOI
 • Titulació: Certificacions oficials de les EOI
 • Sistema: LOE
 • Idioma: Espanyol per a estrangers
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Certificat de nivell bàsic, intermedi o avançat
Codi: IDIL ESPA

Els estudis d'espanyol per a estrangers s'estructuren en cinc cursos d'una durada mínima de 130 hores:

 • primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència, d’ara endavant MECR);
 • tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR), i
 • quart i cinquè curs, nivell avançat (nivell B2 del MECR).

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic (nivell A2+  del MECR). Els certificats de nivell intermedi i avançat de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Consulteu les mostres de les proves.


Continguts

Nivell bàsic

L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Nivell intermedi

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Nivell avançat

L'ensenyament d'idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli (encara que no gaire idiomàtic) i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 

Currículum per nivells

Nivells bàsic, intermedi i avançat

 


  Accés

  Vies d'accés

  Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis. També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària.

  Tràmits

  Preinscripció i matrícula

  Per matricular-se per primera vegada en una escola oficial d'idiomes o per canviar d'escola durant un període no lectiu, cal tramitar durant el període establert la preinscripció telemàtica o presencial a l'escola oficial d’idiomes on es vol estudiar.

  Les sol·licituds rebudes es numeren correlativament; el número assignat és vàlid per al sorteig per fer el test de nivell quan escaigui i per al sorteig d'adjudicació de places.

  Consulteu l'import de la matrícula (taxes) i d'altres serveis docents (preus públics) per als centres dependents del Departament d'Ensenyament, on també s'informa dels supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

  Continuïtat

  Un cop finalitzats aquests estudis, es poden fer diferents cursos per millorar habilitats concretes.