Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Resultats de la cerca  > Resultats de la cerca
 

Quin estudi cerqueu?


Filtreu els resultats per:

Ensenyaments
Filtreu els resultats per:

TitulacióAdministració i Finances, perfil professional Gestor d'Assegurances

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Administració i gestió
 • Entorn: Administració i oficina
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Administració i Finances, perfil professional Gestor d'Assegurances
Codi: CFPS AGB1

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers d'una  empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. Aquesta competència és veu complementada amb formació específica del sector de les assegurances.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

 

 • Comunicació i Atenció al Client (132 hores)
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (99 hores)
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial (198 hores)
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i Procés de la Informació (132 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Gestió de Recursos Humans (66 hores)
 • Gestió Financera (132 hores)
 • Comptabilitat i Fiscalitat (99 hores)
 • Gestió Logística i Comercial (66 hores)
 • Simulació Empresarial (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte d’Administració i Finances (33 hores)
 • Tècnica d’Assegurances (198 hores)
 • Gestió d’Assegurances (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- Assistent/a del cap de producte

- Tècnic/a de màrqueting

- Tècnic/a en publicitat

- Tècnic/a en relacions públiques

- Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació

- Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

- Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació

- Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública

- Tècnic/a en treballs de camp

- Inspector/a d'enquestadors

- Agent d'enquestes i censos

- Codificador/a de dades per a investigacions de mercats

- Responsable de promocions punt de venda

- Especialista en implantació d'espais comercials

- Especialista en promoció i comercialització de recursos enoturístics