Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Resultats de la cerca  > Resultats de la cerca
 

Quin estudi cerqueu?


Filtreu els resultats per:

Ensenyaments
Filtreu els resultats per:

TitulacióAcordió (Música Tradicional)

 • Ensenyament: Música
 • Grau: Ensenyaments professionals
 • Titulació: Professional
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Instruments tradicionals
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Títol professional de Música, especialitat en Acordió (Música Tradicional)
Codi: MUSL P236

Aquests estudis, que tenen una durada de sis cursos acadèmics, capaciten per aconseguir una expressió musical de qualitat, coneixent i dominant els aspectes fonamentals del llenguatge musical i l'harmonia, desenvolupant la tècnica instrumental, capacitat per saber-la adequar a les exigències tècniques i interpretatives, desenvolupant l'oïda interna com a base de l'afinació, l'audició harmònica, la creació i la interpretació, adquirint capacitat d'anàlisi i valoració de la qualitat musical, cultivant un caràcter artístic propi que permeti la interpretació individual i col·lectiva, a partir del coneixement del patrimoni musical.

L’acordió, com a especialitat de la música tradicional, es refereix específicament als estudis de qualsevol dels models d’acordió derivats o propers al diatònic de 21 botons i 8 baixos de tipus sol-do (2 files, 2 files i mitja, 3 files sol-do-fa o sol-do-#).

Els alumnes que cursen ESO i estudis de música en un conservatori o en un centre professional poden demanar, com a màxim, la convalidació de quatre hores de matèries optatives de primer a tercer i una matèria optativa específica de quart (la matèria de música, si no és que l'itinerari escollit no la inclou), a més de la matèria comuna de música de primer a tercer.

Si s'estudien batxillerat i estudis de música en un conservatori o en un centre professional, com a màxim es pot demanar la convalidació de quatre hores corresponents a la franja d'optativitat per curs i una matèria de modalitat d'un dels dos cursos.

Matèries comunes

 • Acordió Diatònic
 • Llenguatge Musical
 • Harmonia Moderna

Matèries d’especialitat

 • Conjunt
 • Cor
 • Música de Cambra

Matèries optatives

Entre les assignatures optatives, almenys hi ha d'haver les següents:

 • Educació Corporal
 • Història de la Música
 • Música i Noves Tecnologies

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis:

 • Llenguatge musical: entonació, ritme i lectura; educació de l’oïda, i audició, anàlisi i creació.
 • Instrument: interpretació a vista d’un fragment musical inèdit senzill i d’estudis i obres segons l’especialitat.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica que elabora cada centre, que consta de llenguatge musical o harmonia, depenent del curs, i instrument.

    

text proves

Tr?mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la, en el termini fixat, al centre demanat en primer lloc.

Consulti l'import de la matrícula en el centre corresponent.

Les persones que superen els ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments artístics superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Normativa

 • Decret 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat. (DOGC núm. 7291, de 20.1.2017)
 • Decret 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014)
 • Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008)
 • Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 18, de 20.1.2007)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats