Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Resultats de la cerca  > Resultats de la cerca
 

Quin estudi cerqueu?


Filtreu els resultats per:

Ensenyaments
Filtreu els resultats per:

TitulacióAcordió

 • Ensenyament: Música
 • Grau: Ensenyaments professionals
 • Titulació: Professional
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Instruments polifònics
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Títol professional de Música, especialitat en Acordió
Codi: MUSL P201

Aquests estudis, que tenen una durada de sis cursos acadèmics, capaciten per aconseguir una expressió musical de qualitat, amb el coneixement i domini dels aspectes fonamentals del llenguatge musical i l'harmonia; amb el desenvolupament de la tècnica instrumental i la capacitació per saber-la adequar a les exigències tècniques i interpretatives; amb el desenvolupament de l'oïda interna com a base de l'afinació, l'audició harmònica, la creació i la interpretació, i amb l’adquisició de la capacitat d'anàlisi i valoració de la qualitat musical, cultivant un caràcter artístic propi que permeti la interpretació individual i col·lectiva, a partir del coneixement del patrimoni musical.

Els alumnes que cursen l’ESO o el batxillerat i simultàniament estudis en un conservatori o en un centre  artístic autoritzat de grau professional poden demanar una reducció d’hores lectives.

Els alumnes que cursen l’ESO poden demanar com a màxim una reducció de les matèries optatives de primer a tercer (2 hores per curs), la matèria comuna de música de primer a tercer i una matèria optativa de quart  fins a un màxim de tres hores.

Si estudien batxillerat  poden demanar com a màxim la convalidació de quatre hores corresponents a la franja d'específiques per curs.

Matèries comunes

 • Acordió
 • Llenguatge Musical
 • Harmonia Clàssica

Matèries d’especialitat

 • Conjunt
 • Cor
 • Acompanyament
 • Música de Cambra

Matèries optatives

Entre les assignatures optatives, almenys hi ha d'haver les següents:

 • Educació Corporal
 • Història de la Música
 • Música i Noves Tecnologies

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis:

 • Llenguatge musical: entonació, ritme i lectura; educació de l’oïda, i audició, anàlisi i creació.
 • Instrument: interpretació a vista d’un fragment musical inèdit senzill i d’estudis i obres segons l’especialitat.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica que elabora cada centre, que consta de llenguatge musical o harmonia, depenent del curs, i instrument.

Tr?mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la, en el termini fixat, al centre demanat en primer lloc.

Consulti l'import de la matrícula en el centre corresponent.

Les persones que superen els ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments artístics superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Normativa

 • Decret 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat. (DOGC núm. 7291, de 20.1.2017)
 • Decret 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014)
 • Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008)
 • Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 18, de 20.1.2007)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats