Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Resultats de la cerca

Assistència al Producte Gràfic Imprès

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Comunicació gràfica i audiovisual
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès
Codi: CFAM CG20

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport web adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

 • Anglès Tècnic (66 hores)
 • Autoedició (377 hores)
 • Dibuix Artístic (99 hores)
 • Dibuix Tècnic (66 hores)
 • Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores)
 • Història del Disseny Gràfic (66 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Obra Final (66 hores)
 • Projectes (33 hores)
 • Producció i Impressió (165 hores)
 • Tipografia (99 hores)
 • Volum (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació Pràctica en Centres de Treball  (200 hores)

Més informació del currículum a l'annex I, 4.3.2

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents: 

 • tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents;
 • haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:

 • es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents
 • s'ha superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà; 
 • s'ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part específica a l’apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.
 
Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:
 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.
Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
 
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i la imatge destinats a l'edició impresa.
 • Programes de maquetació i d’edició impresa.
 • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica destinat a la impressió i realització dels elements gràfics.

Normativa

 • Reial decret 1436/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès pertany a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 265, de 3.11.2012)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats