Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Batxillerat  > Modalitats  > Ciències i tecnologia

Batxillerat de ciències i tecnologia

 • Ensenyament: Batxillerat
 • Titulació: Batxiller/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat: Batxillerat de ciències i tecnologia
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Títol de batxillerat
Codi: BATXLOE 2000

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

La modalitat de ciències i tecnologia s'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Els alumnes que han superat el batxillerat es poden matricular d'altres matèries de modalitat si les volen afegir al seu currículum per accedir a estudis superiors.

El batxillerat es pot cursar a distància a l'Institut Obert de Catalunya. Aquesta opció té les particularitats següents:

 • es cursa en blocs semestrals;
 • només cal repetir les matèries no superades, i
 • és més flexible, facilita l'adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals.

També hi ha l'opció de l'ensenyament nocturn. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn. Aquesta opció té les particularitats següents:

 • s'han de cursar les mateixes matèries que en el règim presencial diürn, llevat de l'educació física;
 • les matèries es distribueixen en tres cursos;
 • només cal repetir les matèries no superades, i
 • només es pot fer batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics (per a aquest còmput, cal tenir en compte els cursos fets en règim diürn).

El batxillerat també es pot estudiar simultàniament amb els ensenyaments de música o dansa en centres integrats. Cal tenir en compte, però, que per accedir a aquests centres s'ha de superar una prova d'aptituds artístiques.

L'alumnat que es planteja estudiar a l'estranger es pot informar directament als centres educatius del país on vol estudiar o pot recórrer a alguna entitat especialitzada. En tot cas, sempre és recomanable adreçar-se al consolat del país on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de la validesa dels estudis i de l'equivalència que tenen en el nostre sistema educatiu.

El currículum del batxillerat de ciències i tecnologia consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el Treball de Recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat de ciències i tecnologia, la matèria comuna d'opció és Matemàtiques.

En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d'aquestes la d'opció obligatòria. Si n'ha cursat només tres, per completar el currículum, l'alumne pot triar una matèria d'una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

 

Matèries de primer curs

Matèries comunes

 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Estrangera I
 • Ciències Món Contemporani
 • Educació Física
 • Filosofia

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques I

Matèries de modalitat

 • Biologia I
 • Ciències de la Terra I
 • Dibuix Tècnic I
 • Física I
 • Química I
 • Tecnologia Industrial I

Matèries específiques

 • Una altra matèria de modalitat
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Història de la Música i la Dansa
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (*)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l'Empresa
 • Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 

Matèries de segon curs

Matèries comunes

 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II
 • Història de la Filosofia
 • Història

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques II 

Matèries de modalitat

 • Biologia II
 • Ciències de la Terra II
 • Dibuix Tècnic II
 • Electrotècnia
 • Física II
 • Química II
 • Tecnologia Industrial II

Matèries específiques

 • Una altra matèria de modalitat
 • Llengua i Cultura Occitanes
 • Història de la Música i la Dansa
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera I i II (*)
 • Sociologia
 • Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 • Religió
 • Estada a l'Empresa
 • Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

 

Treball de recerca

El Treball de Recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

 

Matèries que es poden cursar a distància

Si el centre no pot oferir determinades matèries específiques o de modalitat, s'ofereix la possibilitat de cursar un màxim de dues d'aquestes matèries en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

 

Matèries d'altres modalitats

En el cas que l'alumne vulgui cursar matèries d'una altra modalitat de batxillerat, consulteu les matèries de l'apartat "Continguts" del batxillerat corresponent.

Per accedir al batxillerat cal:

 • tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO) o
 • tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca) o
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si encara es troba en tràmit, presentant el “volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Tr?mits

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció en el termini fixat.

També s'ha de presentar la sol·licitud per poder accedir al batxillerat de la modalitat d'arts o a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat o matriculada.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d'arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
 • a un cicle formatiu de grau superir d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i
 • al món laboral.

Normativa

Continua sent vigent el Decret 142/2008, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna de l'opció pròpia de cada modalitat, tant al primer curs com al segon, per ajustar-se als requeriments normatius.

 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)
 • Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial. (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)
 • Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)
 • Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol,de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014)


Guies informatives


Enllaços relacionats