Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Batxillerat  > Normativa
 

Normativa

 • Ordre ENS/62/2012, de 15 de març,  
  de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012)
 • Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny,  
  de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat (DOGC núm. 5417, de 9.7.2009)
 • Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre,  
  per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008)
 • Decret 142/2008, de 15 de juliol,  
  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)
 • Instruccions  
  per a determinar el currículum de l'alumnat que, havent cursat matèries de batxillerat del pla d'estudis establert per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), s'incorpora al batxillerat establert per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) a partir del curs 2009-2010
Data d'actualització: 23.08.2012