Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Informació general

Informació general

Els cicles d'arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent.


Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents: 

 • tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents;
 • haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:

 • es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents
 • s'ha superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà; 
 • s'ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part específica a l’apartat de Proves del web.

 

Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.


Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part específica a l'apartat de Proves del web del Departament d'Ensenyament.

 

Per cursar un cicle de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.


Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés) o
 • al món laboral.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i
 • al món laboral.