Accés al contingut Accés al menú de la secció

Escultura

 

Tècniques Escultòriques

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Escultura
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Tècniques Escultòriques
Codi: CFAS ECA0

Aquests estudis capaciten per:

 • Elaborar obra original escultòrica de qualitat tècnica i artística, a partir del mateix projecte o d'un encàrrec professional determinat.
 • Planificar l'elaboració mitjançant la definició dels aspectes estètics, formals, funcionals, materials i de producció.
 • Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat

La durada és de 2.000 hores (1.882 en un centre educatiu i 118 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

 • Dibuix Artístic (165 hores)
 • Dibuix Tècnic (99 hores)
 • Volum (165 hores)
 • Aplicacions Informàtiques (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Història de l'Escultura (99 hores)
 • Materials i Tecnologia de l’Escultura (99 hores)
 • Taller de Buidatge i Modelat (165 hores)
 • Taller de Pedra (165 hores)
 • Taller de Fusta (165 hores)
 • Taller de Metall (165 hores)
 • Taller d’Acabats Policroms (66 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Crèdits de lliure disposició (99 hores)
 • Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT) (119 hores)

Més informació del currículum a l'annex 1

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:
 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.
Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
 
Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:
 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral per dur a terme tasques com ara les següents.
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  Encarregat de taller de producció artística d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics.
 •  Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a funcions ornamentals i decoratives.
 •  Projectista d'obres destinades a funcions ornamentals, decoratives i escultòriques.
 •  Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a la recuperació de patrimoni.

Normativa

 • Reial decret 218/2015, de 27 de març, pel qual es constitueix la família professional artística d'escultura, s'estableix el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques pertanyent a aquesta família professional artística i es fixa el corresponent currículum bàsic (BOE núm. 97, de 23.4.2015)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats