Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Cicles  > Cicles de grau superior  > Ceràmica artística

Ceràmica artística

 

Ceràmica Artística

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Ceràmica artística
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Ceràmica Artística
Codi: CFAS CEB0

Aquests estudis capaciten per realitzar projectes ceràmics i per investigar materials, formes, acabats i decoracions per aconseguir resultats personalitzats.

La durada és de 2.000 hores (1.882 en un centre educatiu i 118 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Ceràmica artística (LOGSE).

 • Dibuix Artístic (165 hores)
 • Dibuix Tècnic (99 hores)
 • Volum (165 hores)
 • Història de la Ceràmica (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Materials i Tecnologia: Ceràmica (165 hores)
 • Taller Ceràmic (693 hores)
 • Projectes de Ceràmica Artística (132 hores)
 • Projecte Integrat (100 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Crèdits i hores de lliure disposició (99 hores)
 • Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis i Tallers (118 hores)

Més informació del currículum a l'annex I, 4.4

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • ceràmica artística;
 • avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques;
 • realització de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements decoratius;
 • restauració i conservació de ceràmiques artístiques, i
 • manteniment dels equips tècnics.

Normativa

 • Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística (DOGC núm. 6799, de 29.1.2015)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior


Enllaços relacionats