Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Cicles  > Cicles de grau mitjà  > Arts aplicades al llibre

Arts aplicades al llibre

 

Serigrafia Artística

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat/Família: Arts aplicades al llibre
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en Serigrafia Artística
Codi: CFAM 5301

Aquests estudis capaciten per preparar pantalles d'impressió serigràfica, dominar el procediment d'elaboració de matrius i estampació serigràfica, conèixer els procediments tradicionals i actuals de la serigrafia artística, les especificacions tècniques dels materials i les possibilitats d'utilització.

Tenen una durada de 950 hores (865 en un centre educatiu i 85 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.

 • Història de la Cultura i de l'Art: Arts del Llibre (60 hores)
 • Projectes (90 hores)
 • Tècniques d'Expressió Gràfica (150 hores)
 • Disseny Assistit per Ordinador (60 hores)
 • Materials i Tecnologia (60 hores)
 • Taller de Fotografia (60 hores)
 • Taller de Tècnica Serigràfica (300 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (85 hores)
 • Obra Final (25 hores)

Més informació del currículum a l'annex 1, en els apartats 3.4 de cada títol.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents: 

 • tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents;
 • haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:

 • es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents
 • s'ha superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà; 
 • s'ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part específica a l’apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.
 
Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:
 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.
Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
 
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a>

 • com a artista autònom o autònoma o en associació amb un taller o una empresa dedicada a les arts gràfiques,
 • a les aplicacions de disseny gràfic, tèxtil, decoració, vidre i ceràmica o a la conservació,i
 • restauració del patrimoni artístic.

Normativa

 • Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre (DOGC núm. 2549, de 2.1.1998)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats