Accés al contingut Accés al menú de la secció

Teatre

 

Tècniques d'Actuació Teatral

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior (títol propi)
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Teatre
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Tècniques d'Actuació Teatral
Codi: CFAS TEA0

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l'actuació i per preparar en tècniques d'expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Tenen una durada de 2.000 hores.

 • Tècniques d'Interpretació (462 hores)
 • Tècniques de Moviment (330 hores)
 • Tècniques de Veu i Cant (330 hores)
 • Entrenament en Activitats Comunicatives (33 hores)
 • Activitats de Dinamització (33 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Projecte Integrat (66 hores)
 • Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (166 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5 "Currículum".

Per accedir a aquest cicle cal tenir el títol de batxillerat o un d'equivalent,  o haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

En qualsevol cas, cal superar una prova específica d'accés, que permet a l'aspirant demostrar les aptituds necessàries per cursar aquest ensenyament. La superació d'aquesta prova tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es faci la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

En ser un títol propi no té efectes acadèmics.

    

Sortides professionals

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • professional autònom o autònoma o per aplicar les tècniques d'interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals,
 • fer tasques de dinamització basades en l'actuació, i
 • per preparar en tècniques d'expressió i comunicació. 

Normativa

 • Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)


Guies informatives


Enllaços relacionats