Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Famílies professionals  > Arts aplicades a la indumentària

Arts aplicades a la indumentària

 

Artesania de Complements de Cuir

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat/Família: Arts aplicades a la indumentària
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir
Codi: CFAM 5601

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària.

Capaciten per exercir l'activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms.

Els professionals d'aquest nivell desenvolupen l'activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements del cuir. També poden exercir com a professionals independents o associats en cooperativa.

Tenen una durada de 1.600 hores (1.575 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Dibuix Artístic (150 hores)
 • Dibuix Tècnic (150 hores)
 • Volum (150 hores)
 • Història de la Cultura i l'Art de la Indumentària (50 hores)
 • Anglès Tècnic (50 hores)
 • Mitjans Informàtics (100 hores)
 • Taller de Cuir (700 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (50 hores)
 • Materials i Tecnologia (50 hores)
 • Taller d'Emmotllat i Buidat (50 hores)
 • Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (25 hores)
 • Obra Final (75 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents: 

 • tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents;
 • haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:

 • es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents
 • s'ha superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà; 
 • s'ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part específica a l’apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • reparador o reparadora d'articles de cuir,
 • reparador o reparadora d'articles de marroquineria,
 • ajudant o ajudanta de marroquineria,
 • baster o bastera,
 • marroquiner o marroquinera artesanal.

Normativa

 • Decret 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família

Cicles formatius de grau superior


Enllaços relacionats