Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Famílies professionals  > Comunicació gràfica i audiovisual

Comunicació gràfica i audiovisual

 

Gràfica Interactiva

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Comunicació gràfica i audiovisual
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica Interactiva
Codi: CFAS CGD0

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les pràctiques en empreses t'ajudaran a accedir a un lloc de treball.

 • Fonaments de la Representació i l'Expressió Visual (99 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de la Imatge Audiovisual i Multimèdia (99 hores)
 • Interfícies Gràfiques d'Usuari (165 hores)
 • Llenguatge de Programació (132 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (198 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores) 
 • Projectes de Gràfica Interactiva (400 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Recursos Gràfics i Tipogràfics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Crèdits de lliure disposició / Hores de lliure elecció (99 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (280 hores)

Més informació del currículum a l'annex I, 4.3.2

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s¿obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
 • Disseny i desenvolupament web.
 • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Normativa

 • Reial decret 1428/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 265, de 3.11.2012)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats