Accés al contingut Accés al menú de la secció

Circ

 

Animació en Circ

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a (títol propi)
 • Sistema: LOE
 • Modalitat/Família: Circ
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Animació en Circ
Codi: CFAM CI10

Aquests estudis capaciten per realitzar activitats d'animació i per actuar en públic en números de circ no especialitzats o col·laborant amb altres artistes de nivell superior, amb criteris de qualitat i seguretat.

Tenen una durada de 2.000 hores.

 • Col·locació Corporal, Coneixement del Cos, Preparació Física i Entrenament (264 hores)
 • Eines per a la Creació (264 hores)
 • Acrobàcia a Terra: Principis i Elements Bàsics (264 hores)
 • Acrobàcia sobre Aparells: Principis i Elements Bàsics (198 hores)
 • Parades de Mans: Principis i Elements Bàsics (165 hores)
 • Aprofundiment en les Tècniques de Circ. Optatives d'itinerari (330 hores). L'alumne ha de triar dues optatives i el centre n'ha d’oferir dues o més:
  - Aprofundiment en Acrobàcia a Terra (165 hores)
  - Aprofundiment en Acrobàcia sobre Aparells (165 hores)
  - Aprofundiment en Parades de Mans (165 hores)
  - Aprofundiment en Equilibris Acrobàtics (165 hores)
  - Aprofundiment en Equilibris amb i/o sobre Objectes (165 hores)
  - Aprofundiment en Tècniques Aèries (165 hores)
  - Aprofundiment en Manipulació d'Objectes (165 hores)
 • Projecte i Representació (118 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (100 hores)
 • Llengua Estrangera (Anglès) (66 hores)
 • Hores de lliure disposició (165 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5 "Currículum".

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà d'animació en circ cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

En qualsevol cas, cal superar una prova específica d'accés, que permeti demostrar les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La superació d'aquesta prova tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es faci la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre que imparteix els ensenyaments. 

El centre publica el nombre de places que ofereix i la llista d'admesos i exclosos a la prova específica d'accés.

Un cop s'ha superat la prova específica, s'han publicat les notes i ha passat el període d'al·legacions, el centre fa pública la llista d'admesos per ordre de la qualificació obtinguda en la prova. Les sol·licituds que després d'aplicar aquest criteri tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Per als centres de titularitat privada que imparteixen aquests ensenyaments, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • professional autònom o autònoma,
 • per realitzar activitats d'animació,
 • per actuar en públic en números de circ no especialitzats, i
 • col·laborar amb altres artistes de nivell superior. 

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

 

Normativa

 • Decret 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum (DOGC núm. 6886, de 5.6.2015)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família

Cicles formatius de grau superior


Enllaços relacionats