Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Educació d'adults  > Estudis  > Educació secundària obligatòria per a adults

Educació secundària obligatòria per a adults

 

Educació secundària obligatòria per a adults

 • Ensenyament: Educació d'adults
 • Titulació: Graduat/ada en ESO
 • Sistema: LOE
 • Formació: Educació secundària per a les persones adultes
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Graduat o graduada en educació secundària obligatòria
Codi: APA ESO

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l'àmbit de la comunicació, el cientificotenològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Literatura
  • Llengua catalana I
  • Llengua castellana I
  • Llengua estrangera I
  • Llengua catalana II
  • Llengua castellana II
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques II
  • Física i química I
  • Ciències naturals
  • Educació per a la salut
 3. Àmbit social:
  • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
  • Geografia I
  • Història I

Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

Mòduls del nivell II:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua catalana III
  • Llengua castellana III
  • Llengua estrangera II
  • Llengua estrangera III
  • Literatua catalana
  • Literatura castellana
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques III
  • Matemàtiques IV
  • Física i química II
  • Biologia i geologia
  • Tecnologia
 3. Àmbit social:
  • Ciències socials II i moviments migratoris
  • Geografia II
  • Història II

Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls opcionals:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua estrangera 0
  • Llengua estrangera IV
  • Taller d'escriptura creativa
  • Llengua i TIC
  • L'argumentació discursiva
  • Parlem de literatura
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques inicials
  • Dietètica i nutrició
  • Medi ambient i canvi climàtic
  • Química i societat
  • Tecnologies de la informació i la comunicació
  • Les finances personals i l'elaboració d'un pressupost
 3. Àmbit social:
  • Arts i artistes
  • Història de la música
  • Viatjar per Catalunya
  • La globalització
  • Catalunya dins l'Espanya del segle XX

 Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
 • Es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball.
 • Són esportistes d'alt rendiment.
 • Han cursat on estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.
 • Participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".
 • Excepcionalment el director o directora dels serveis territorials o el gerent del Consorci a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors.

Tr?mits

Preinscripció i matrícula:

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en les centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

 • el batxillerat,
 • els cicles formatius de grau mitjá,
 • la preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i
 • la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Normativa

 • Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009)
 • Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011)


Guies informatives


Enllaços relacionats