Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Cursos per accedir a cicles  > Curs d'accés a cicles de grau mitjà

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

 • Ensenyament: Cursos per accedir a cicles
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOE
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
Codi: AAAA AA01

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores. 

La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:

 Matèries obligatòries
 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)
  • Llengua catalana: 2 hores
  • Llengua castellana: 2 hores
  • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s'avalua conjuntament amb llengua catalana) 
 • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
 • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
 • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
 • Matemàtiques: 3 hores (CTE)
Total d'hores obligatòries: 15
 
Matèries opcionals*
 • Tecnologia: 3 hores (CTE)  
 • Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)

*El centre tria quina matèria opcional ofereix.

Total d'hores optatives: 3
Total d'hores de curs: 18

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana.

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

Tr?mits

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

 

L'import de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament és de 190 euros.

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

 La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Normativa

 • Resolució ENS/1360/2018, de 19 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (DOGC núm. 7649, de 25.6.2018)
 • Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior. (DOGC núm. 7389, de 13.6.2017)
 • Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016)
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012)
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats